FAQ

Je bent hier:

Heb je vragen over het Aanvalsplan Techniek? Waarschijnlijk vind je hieronder het antwoord.
Zo niet, klik dan hier.

Waarom dit plan?

Er is een enorm tekort aan technische vakmensen en technici. Oplossingen voor de grote, maatschappelijke vraagstukken van deze tijd komen hierdoor in gevaar. Denk aan de energietransitie, de woningbouw en de vernieuwing van onze infrastructuur. Nederland dreigt daardoor vast te lopen. Het Aanvalsplan Techniek staat voor concrete plannen om deze tekorten op te lossen.

Is dit genoeg om 60.000 vacatures in te vullen?

Dit is een baanbrekend en bovenal krachtig initiatief om structureel 60.000 technische vacatures in te vullen. We doen dat met zes van de grootste sectoren in de techniek en samen met de vakbonden. We nodigen de overheid en andere belangrijke stakeholders, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, uit mee te doen, zodat we met een onorthodoxe aanpak het verschil gaan maken. Dit is van groot belang voor de technische sectoren om de maatschappelijke opgaven aan te kunnen pakken.

Wat gaan jullie precies doen?

Meer mensen laten kiezen en behouden voor de techniek. Daarvoor zetten we de Gouden Poort (werktitel) op:

A. Dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een overstap naar een technische sector overwegen of zich verder willen bekwamen. Ook willen we technische loopbanen bieden over de deelnemende verschillende sectoren heen, waardoor het nog aantrekkelijker wordt om in de techniek te werken. De Gouden Poort (werktitel) verzorgt onder meer zij-instroomtrajecten, begeleiding en plaatsing bij andere bedrijven. Via de Gouden Poort (werktitel) bieden wij iedereen die voor een baan in de techniek kiest een 10-jarige werk- en ontwikkelperspectief in onze sectoren.

 

B. Productiviteitsverbetering. We zetten in op grootschalige verbetering van de arbeidsproductiviteit:

  • Meer robotisering en digitalisering van de industrie (Smart Industry)
  • Meer prefab bouw en standaardisering
  • Meer programmatische en seriematige overheidsaanbestedingen
  • Substantieel hogere productiviteit waardoor op jaarbasis 25.000 mensen minder nodig zijn dan bij doorgaan met produceren op de huidige weg.

 

C.Talent van buiten: we gaan meer statushouders aan de slag helpen en meer talent van buiten (tijdelijk) aantrekken. Een gerichte Vakkrachtenregeling moet hierbij helpen.

Hoe snel is De Gouden Poort (werktitel) operationeel?

Als het aan ons ligt zo snel mogelijk. De urgentie is immers hoog. We kunnen ons geen vertraging permitteren. We willen zo snel mogelijk een kwartiermaker aanstellen en vanaf medio 2024 willen we met implementatie aan de slag. Branches gaan hier zelf 50 miljoen euro insteken vanuit sectorale middelen (iom bonden) en we vragen de overheid dit te verdubbelen zodat we met 1 miljard euro komende tien jaar een echt verschil kunnen maken. Dit probleem vraagt ook om een gezamenlijke aanpak en niemand kan het alleen.

Wat maakt het Aanvalsplan Techniek uniek?

Het Aanvalsplan Techniek wil een volledig nieuw arbeidsmarkt systeem realiseren. Brancheorganisaties, werkgeverskoepels én vakbonden doen allemaal mee. Dit maakt het Aanvalsplan revolutionair en uniek. Iedereen beseft dat de urgentie hoog is. Maar we kunnen dit niet helemaal alleen; we hebben ook de steun van de overheid en het onderwijs nodig.

Waarom zoveel aandacht ook voor mensen buiten de EU?

We richten onze pijlen in hoge mate op de Nederlandse beroepsbevolking. Bijvoorbeeld de mensen die nu nog aan de zijlijn staan, zoals veel statushouders. Daarnaast is er heel veel aandacht voor innovatie/robotisering. Maar daarmee alleen redden we het niet. De Nederlandse beroepsbevolking blijft de komende decennia krimpen en ook technici in Europa zijn schaars. Dus we moeten óók kijken naar vakmensen van buiten de EU (voor de aanleg van onze nieuwe energieprojecten bijvoorbeeld). Ook de adviesraad migratie van het kabinet stelt dat het nodig is te kijken naar vakkrachten uit het buitenland. Vanzelfsprekend moet alles ‘Roemer-proof’ en alleen op terreinen waar geen arbeidsaanbod   voorhanden is.

Hoe moet zo'n Vakkrachtenregeling werken?

De Kennismigrantenregeling maakt het mogelijk om theoretisch opgeleide werknemers eenvoudig toegang te geven tot de EU. Zo’n regeling hebben we ook nodig voor technische vakmensen. Duitsland kent al zo’n Vakkrachtenregeling. Laten we die ook in ons land introduceren om onze maatschappelijke opgaven mede te realiseren. Met zo’n regeling wordt het een stuk eenvoudiger om mensen met een technische vooropleiding toe te laten.

Waarom gaat dat dit keer wel lukken met statushouders? Er zijn tot nu toe weinig goede resultaten mee behaald.

Er zijn in het recente verleden uitstekende resultaten behaald. In de installatiebranche zijn al meer dan 300 statushouders aan het werk! Ook in de bouw en bij de netbeheerders zijn er goede ervaringen. We willen juist op al die ervaringen voortbouwen en statushouders meer mogelijkheden bieden voor oriëntatie en opleiding in de diverse technische sectoren.

1.000 hybride docenten extra voor alle onderwijsniveaus?

Ja! Hybride docenten maken het techniekonderwijs namelijk nóg aantrekkelijker. Technische innovaties volgen elkaar razendsnel op. Daarom is het cruciaal om de theorie te verbinden met de laatste inzichten vanuit de praktijk. We willen 1.000 extra hybride docenten inzetten voor alle onderwijsniveaus vanaf 2023.

De nieuwe techniekcentra, wat houden die in?

We willen techniek en de mogelijkheden binnen de techniek meer zichtbaar maken. Er zijn veel plekken waar wordt geleerd. Belangrijk is deze met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken voor iedereen: voor kinderen, werkenden, werkzoekenden, nieuwe instroom en bedrijven. Zo ziet iedereen de aantrekkelijkheid en betekenis van (werken in) techniek en wat je eigen rol kan zijn, ook voor degenen waarvoor techniek niet direct de eerste keuze is. De Hybride Techniekcentra zijn de etalage van alle nieuwe technologische ontwikkelingen en kunnen dit bij uitstek faciliteren en organiseren.

Wat verwachten jullie van de overheid?

Niemand kan dit alleen. Daarom investeren de technische sectoren Techniek, Bouw en Energie in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland – als coalitie – jaarlijks zo’n 50 miljoen euro. We vragen de overheid een vergelijkbare bijdrage te leveren. We denken door het revolutionaire nieuwe arbeidsmarktconcept zo echt een verschil te maken.

Hoeveel gaan de sectoren investeren?

Samen 50 miljoen euro per jaar via nieuwe en bestaande initiatieven.

Hoe kan de productiviteit omhoog?

De productiviteit in Nederland blijft achter en groeit de laatste jaren nauwelijks meer, ook in vergelijking met andere westerse landen. We stellen diverse acties voor om hier verandering in te brengen. Een voorbeeld: aanbestedingen. Als je de verduurzaming van gebouwen steeds opnieuw aanbesteedt vanuit het Rijk, dan moeten werkgevers elke keer opnieuw kennis opbouwen, mensen inhuren, etc. etc. Dit kunnen we veel pragmatischer en seriematiger organiseren. Opdrachtnemers kunnen hierdoor meer investeren in mensen, opleidingen en materieel. Ook inkoop van allerlei zaken kan gestandaardiseerd worden. Zo kunnen grote aanbestedende partijen, zoals de overheid, de innovatie een enorme impuls geven. Doel: Substantieel hogere productiviteit waardoor op jaarbasis 25.000 mensen minder nodig zijn dan bij doorgaan met produceren op de huidige weg.

Wat is de looptijd van het Aanvalsplan Techniek?

De looptijd van het Aanvalsplan Techniek is 10 jaar. We willen de implementatie starten in 2024. Dat doen we ook door goed samen te werken met allerlei bestaande partijen.

Wanneer kunnen we de eerste positieve resultaten verwachten?

Er zijn al legio positieve resultaten bereikt vanuit de samenwerking tussen de betrokken partijen. Deze samenwerkingen gaan we met het Aanvalsplan nog verder verbeteren en opschalen waar mogelijk. Daarnaast zullen we de resultaten periodiek vermelden op onze website en via andere kanalen communiceren.

Moeten werkgevers niet gewoon betere arbeidsvoorwaarden bieden?

De arbeidsvoorwaarden in de techniek zijn uitstekend, met een goed mbo-diploma kun je uitstekend verdienen. Dit neemt alleen maar toe de komende decennia vanwege bijvoorbeeld de energietransitie en de bouwopgave die er liggen. Maar met alleen aandacht voor het zijn van een aantrekkelijke sector voor potentiële werknemers en het behouden van personeel zijn we er nog niet. We zullen onze horizon moeten verbreden en kijken naar andere opties om de krapte op te lossen. Het Aanvalsplan Techniek zet zich in over de volle breedte én focust niet alleen op goed werkgeverschap.

Hoe gaat die Gouden Poort (werktitel) nou werken?

De Gouden Poort naar de techniek moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een overstap naar een (andere) technische sector overwegen of zich verder willen bekwamen in hun specifieke vakgebied. De Gouden Poort is een fysiek of digitaal loket waar iedere potentiële werkzoekende zich kan melden en wordt geholpen door persoonlijk contact en onafhankelijke ondersteuning en advies. Via de Gouden Poort worden de werkzoekenden geholpen met oriëntatie, opleidingen en financiële vraagstukken. Ook voor het contactleggen met de juiste coaches of bedrijven kunnen ze terecht bij de Gouden Poort. Deze begeleiding is blijvend en geeft zelfs een 10-jarig werk- en ontwikkelperspectief. Als een werkzoekende na indiensttreding alsnog niet op de juiste plek zit, dan wordt de werkzoekende weer geholpen vanuit de Gouden Poort.