Je bent hier:

Pijler 2

Productiviteitoffensief door (prefab) industrialisatie

In het Aanvalsplan Techniek streven we naar een hogere productiviteit door meer gebruik te maken van standaardisering, digitalisering en robotisering. De productiviteitsgroei in al onze sectoren versnelt met minimaal 10% tot en met het begin van het volgende decennium.

Actielijn 4

Industriële transformatie van ontwerp, bouw en techniek

Meer mensen laten instromen in en behouden voor de bredere technieksector is niet genoeg om de enorme personeelstekorten terug te dringen. Een andere belangrijke oplossingsrichting is het verhogen van de arbeidsproductiviteit met behulp van digitalisering, robotisering en standaardisering van processen.

 

In de bouw en bij verduurzaming van gebouwen kan door standaardisatie van het proces, de prestatiecontractvormen en financieringsinstrumenten sneller seriematig gebouwd (prefab, plug&play), verduurzaamd en onderhouden worden (predictive maintenance) worden. In de industrie zorgt de combinatie van software, data-uitwisseling en hardware voor efficiëntere en slimmere geautomatiseerde productie met autonomie van apparaten (Smart Industry).

 

Om te komen tot een productiviteitsoffensief ontwikkelen we cross-sectorale productiviteitsprogramma’s. Dat kunnen nieuwe plannen zijn, maar ook een versterking van bestaande programma’s zoals de TKI Bouw en Techniek, Bouwcampus, Smart Industry of Mensen maken de Transitie. Naast aandacht voor proces- en productinnovatie, snellere digitalisering, automatisering en robotisering bevatten al deze programma’s onder het productiviteitsoffensief een zogeheten MKB-Booster. Dat wil zeggen specifieke aandacht en maatregelen om het midden- en kleinbedrijf mee te nemen in de transformatie.

 

Om onze doelstellingen op het gebied van productiviteitsverhoging te bereiken, is ondersteuning vanuit de overheid onontbeerlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het fiscaal stimuleren van investeringen in robotisering en andere innovaties, maar ook aan programmatisch aanbesteden en standaardiseren van inkoop en uitvoering.

Actielijn 5

Ruim baan voor mensgerichte technologie

Om verschillende mensen in de techniek te kunnen laten werken en te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen, zetten we vol in op mensgerichte technologieën. Elke (deel-)sector blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel en het voeren van inclusief wervings- en personeelsbeleid. Maar, het levert ons allemaal meer op als we denken vanuit de volledige keten; van opdrachtgever tot leverancier. We kunnen daarbij veel leren van elkaars goede voorbeelden.

 

Als werkgevers en werknemers richten we ons op het op peil houden van vaardigheden behorend bij nieuwe technologieën (bijscholing), het voorkomen van verzuim, veilig werken en ondersteunende technieken voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Ook aan deze actielijn kan de overheid een belangrijk steentje bijdragen. Zo zijn kleinere bedrijven geholpen bij voortzetting van MKB-Booster, waarmee ze voorzien worden van actuele advisering en handvatten om technologieën in het eigen bedrijf te implementeren. We vragen de overheid daarnaast om investeringen in mens ondersteunende technologie te stimuleren. En onder de noemer van Verantwoord Opdrachtgeverschap zetten we in op betere randvoorwaarden voor gezond en veilig werken bij aanbestedingen.